• ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
  • ความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

1.4 อาชีพ

1.5 หน่วยงาน