• ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
  • ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 เพศ

1.2 อายุ

1.3 การศึกษา

1.4 ประเภทผู้ตอบแบบประเมิน

1.5 การเข้าใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

1.6 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)