ข่าวประชาสัมพันธ์

     
 

ประจำปี พ.ศ.2558 | 2557 | 2556 | 2555 |2554 |2553 |2552 |2551 | 2547 - 2550

 

อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

15 ธันวาคม 2558

     

คณะผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

3 ธันวาคม 2558

     

Professor Aviva Abramovsky เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

13 พฤศจิกายน 2558

     

นายกิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล ผู้กำกับและทีมงานกองถ่ายละครนางทาส บริษัท ทีวีซีน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

13 พฤศจิกายน 2558

     

อาจารย์และนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

16 ตุลาคม 2558

     

เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 24 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

14 ตุลาคม 2558

     

เยาวชนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

5 ตุลาคม 2558

     

คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบชิงชนะเลิศ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

26 กันยายน 2558

     

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

4 กันยายน 2558

     

คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558 รอบคัดเลือก ประจำกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
ุุ

29 สิงหาคม 2558

     

คณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

18 สิงหาคม 2558

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตรินทร์ ตันสุน และคณะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

10 สิงหาคม 2558

     

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

3 สิงหาคม 2558

     

คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

20 กรกฎาคม 2558

     

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอถ่ายทำรายการและบันทึกภาพในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

3 กรกฎาคม 2558

     

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

10 มิถุนายน 2558

     

นายสมโชค มีมะแม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

29 พฤษภาคม 2558

     

ฯพณฯ นายดิเรก  อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติรับมอบภาพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จากนายนิพนธ์  ใจสำราญ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7

8 พฤษภาคม 2558

     

ฯพณฯ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบวงสรวงยอดปราสาทยุติธรรม ประจำปี 2558

21เมษายน 2558

     

นายยงยศ  เอี่ยมทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

30 มีนาคม 2558

     

คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนรัชดาวิทยา ลาดพร้าว เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหต

18 มีนาคม 2558

     

นายกำพล ภู่สุดแสวง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา นำคณะผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่น 65  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

2 มีนาคม 2558

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

27 กุมภาพันธ์ 2558

     

คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

16 มกราคม 2558