สำนักงานศาลยุติธรรม | ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม | ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ถึง
              ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
              สำนักงานศาลยุติธรรม
              ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก
              แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
              กรุงเทพฯ 10900
              โทร. 0 2512 8254 , 0 2512 8413
              โทรสาร 0 2513 6870 , 0 2512 8413

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  1. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
              2. ไม่นำกระเป๋า ย่าม หรือถุงเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
              3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในระหว่างการเข้าชม
              4. ไม่จับต้องหรือหยิบสิ่งของที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
              5. ไม่ขีดเขียน จารึกหรือทำความสกปรกให้ปรากฏบนวัตถุโบราณ ภาพถ่าย จดหมายเหตุและอาคารที่จัดแสดง
              6. ไม่ถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
              7. ไม่นำอาหารแะลเครื่องดื่มเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
              8. ไม่สูบบุหรี่
              9. ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

กลับหน้าแรก