• ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
  • ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
- เลือกข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจ

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
- ให้คะแนนตามความพึงพอใจ

ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- กรอกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ