การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ 

Update 01 ก.ค. 2564

การประหารชีวิตนักโทษดวยดาบในสมัยโบราณ 

0rowvgd0KM-YSGGv-frNOy4x_qyWJCgg8hfQYnsY7XUNEF1J5aaOkhxGydUeuHDKoGFFyMX2KLoNvgPZIEhl19yTgLPS5jfgCyyErmobCmKnxF9vGYCoa5V7eTd6VHifcbUF3Xc                 QRC4A84wcReOtxC1PXl_CEvIweT6kQ2XHYaFfCCHSnA4AO1MT_ghnNUgjFfqaprVvN3XYygsA321kbG1Z-izgc3hljYN6G6Yyfa-W_YzBbEzSuGTIzDZg3g_n19muQ6D8FrjP4w

    ภาพศีรษะขาดหลุดออกจากบา                                 ภาพศีรษะถูกเสียบประจาน

การประหารชีวิตนักโทษดวยดาบในสมัยโบราณ นักโทษจะถูกควบคุมตัวออกจากคุกโดย มีทหารและพะทํามะรงเปนผูควบคุมตัวออกมาอยางเขมแข็งเพื่อปองกันการแยงตัวนักโทษ แลว นํามาที่ลานประหารโดยมากจะทําการประหารในชวงเวลาเชา ขบวนนักโทษจะมาหยุดอยูที่บริเวณ ตะแลงแกง ซึ่งมีลักษณะเปนลานกวาง มีเสาไมไผผูกธงแดง ยาวประมาณ 23 นิ้ว ซึ่งเปน สัญลักษณของลานประหาร ในบริเวณลานประหารมีศาลาชั่วคราว สรางขึ้นสําหรับเจาหนาที่ ควบคุมการประหาร นักโทษประหารจะไดรับการฟงเทศนจากพระสงฆและรับประทานอาหารคาว หวานเปนมื้อสุดทาย ตอจากนั้นนักโทษจะถูกนําตัวมายังหลักประหารซึ่งสรางดวยไมมีลักษณะ เหมือนไมกางเขน ตั้งอยูกลางลานประหาร มีเครื่องพันธนาการจองจําทั้ง 5 อันไดแก โซลามคอ คาไมโซบั้นเอว ขื่อขอมือ และตรวนใสขอเทา ขื่อขอมือจะถูกถอดออกกอนที่จะประหารนักโทษ สวนตรวนใสขอเทาไมไดถอดออก มีสายสิญจนผูกลอมรอบหลักประหาร เชื่อวาเปนการสะกด วิญญาณของนักโทษที่เสียชีวิต แผนหลังของนักโทษถูกมัดติดกับเสาหลักประหาร ขาของนักโทษ เหยียดตรงขนานราบไปกับพื้นดิน มือถือสายสัญจนที่มัดแนนและพนมมือไวที่อกพรอมดอกไม ธูปเทียน มีพิธีการเสกดินเหนียวอุดทวารตาง ๆ ของนักโทษ เชน อุดหูทั้ง 2 ขาง เอาผาผูกปดตา ซึ่งถือวาไมตองการใหนักโทษรับรูไดยินหรือเห็นอะไรกอนตาย ตองการใหนักโทษสงบจิตใจและ คิดทบทวนถึงสิ่งที่เคยทําผิดพลาดมา ตอจากนั้นเพชฌฆาตซึ่งสวมชุดสีแดง เรียกวา ดาบหนึ่งและ ดาบสอง จะทําพิธีบวงสรวงเทพยดาอารักษดวยเครื่องสังเวย เชน บายศรีหัวหมูขนมตมแดง ขนมตมขาว และเหลา ที่ศาลเพียงตาพรอมขออโหสิกรรมและกลาวประกาศใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปน พยานในการประหารชีวิตนักโทษครั้งนี้วาเปนการกระทําตามหนาที่อยาไดมีเวรมีกรรมตอกันแลย การรําดาบประหารของเพชฌฆาตจะมีเสียงปกลองบรรเลงขึ้นเปรียบเสมือนสัญญาณใหเริ่มตน การประหาร ดาบหนึ่งและดาบสองจะรําไปรอบ ๆ หลักประหารตามเสียงปกลองที่บรรเลง เมื่อ ดาบสองรํามาถึงดานหนาของนักโทษ ดาบหนึ่งซึ่งรอจังหวะอยูดานหลังก็ลงดาบลงบนตนคอของ นักโทษที่มีรอยปูนแดงปายเอาไวศีรษะของนักโทษจะหลุดออกจากบา หากดาบหนึ่งฟนคอไมขาด ดาบสองก็จะลงดาบซ้ํา เพื่อใหศีระษะขาดหลุดออกจากบาตกลงที่พื้นดิน เสียงบรรเลงของปกลอง 

 

การประหารชีวิตนักโทษในสมัยโบราณนั้น ทางราชการตองการใหมีคนมาดูมาก ๆ เพื่อเปนการประจานและไมใหผูอื่นเอาเยี่ยงอยาง 

ตอมาในป 2477 สภาไดมีมติใหมีการยกเลิกการประหารชีวิตดวยดาบโดยวิธีการตัด ศีรษะ และเปลี่ยนเปนการลงโทษประหารชีวิตดวยวิธีการยิงเปาแทน ปจจุบันนี้การลงโทษประหาร ชีวิตใชวิธีการฉีดยาเขาสูรางกายของนักโทษแทนวิธีการวิธีการยิงเปา

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved