มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์
ให้คุณเห็นภายในอาคารได้ 360 องศา เพียงแค่คลิกมือ

Virtual Tour

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

หนังสือหายาก

จดหมายเหตุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • นิทรรศการออนไลน์ : รอยประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม

    ศาลยุติธรรมมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งมีลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูก โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีความต่าง ๆ ให้แก่ราษฎรของพระองค์ โดยได้รับอิทธิพลแนวความคิดจาก “คัมภีร์พระธรรมศาสตร”

    25 ม.ค. 2564
  • การเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

    01 พ.ค. 2564

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved