เก็บตกมาเล่า
ทั้งหมด 19 รายการ
 • อนุสาวรีย์พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  อนุสาวรีย์พระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้นักกฎหมายไทยทั้งหลายได้ระลึกถึงพระเดชพระคุณและผลงานของพระองค์ที่มีต่อวงการศาลและกฎหมายไทย

 • แสตมป์ฤชากร และตราประจำวัน

  ในอดีตการชำระค่าธรรมเนียมศาลนั้น ต้องใช้วิธีนำแสตมป์ฤชากรมาปิดในคำคู่ความ คำร้อง ใบรับหรือเอกสารอื่นๆ และผู้พิพากษาจะใช้ ตราประจำวัน ประทับลงบนแสตมป์ฤชากรนั้น แล้วลงชื่อฆ่าแสตมป์ฤชากรดังกล่าวด้วย

 • กลองวินิจฉัยเภรี

  ตีกลองร้องฎีกา "กลองวินิจฉัยเภรี"

 • การใช้ชื่อวันเดือนปีที่นิยมใช้ในกฎหมายเก่า

  ในปี พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศใช้ปฏิทินแบบใหม่ตามสุริยคติ โดยกําหนดขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน (เดือน ๔ ทางสุริยคติแต่เป็นเดือน ๕ ทางจันทรคติ) ใช้มาจนถึง พ.ศ.๒๔๘๓ ในหนึ่่งปีจะมี ๑๒ เดือน 

 • การตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา

  การแต่งตั้งขุนหลวงพระไกรสี เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา

 • การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ 

  การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ กระทำด้วยวิธีการตัดคอโดยเพชฒฆาตที่ลานประหาร เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วศีรษะของนักโทษจะถูกนำมาเสียบประจานอยู่ที่ตะแลงแกง

 • คนสัปเยก 

  “คนสัปเยก” มีชื่อตามภาษาอังกฤษว่า Subject หมายถึง คนในบังคับ เป็นคําเรียกกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ เนื่องมาจากการทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๘๑

 • ครุฑ

  ครุฑ เป็นสัตว์หิมพานต์ เป็นพญานกที่มีรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งนก เป็นเทพพาหนะของพระวิษณุ มักจะพบเห็นครุฑที่ใช้ เป็นสัญลักษณ์ประดับอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ ธนาคาร ห้างร้านบางแห่ง บนธนบัตรหรือธง เป็นต้น คนไทยถือว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

 • กฎหมายตราสามดวง

  กฎหมายตราสามดวง เป็นประมวลกฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่โบราณ แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗

 • การออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย

  การเดินสำรวจหมายเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยตามประวัติกล่าวว่าเริ่มต้นครั้งแรกในปี ร.ศ.๑๑๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 • ตราดุลพาห

  ตราดุลพาห เป็นพระราชลัญจกรประจำชาดสำหรับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

 • ตราแผ่นดิน

  ตราแผ่นดินหรืออาร์มแผ่นดิน หมายถึง ตราประจำประเทศ

 • สมุดไทยและฉลากงา

  สมุดไทย เป็นหนังสือของไทยโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษยาวติดต่อกัน แผ่นเดียวพับกลับไปกลับมาเป็นเล่ม ใช้ร่วมกับฉลาก คือ ป้ายบอกชื่อสมุดไทยหรือคัมภีร์เสียบไว้ที่ด้านหน้า

 • ธรรมสาตรสมัย

  ธรรมสาตรสมัย เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) มีกำหนดออกเป็นรายปักษ์คือ เดือนละ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๖ และวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑ ของทุกเดือน ราคาจำหน่ายปีละ ๑๒ บาท

 • ราชกิจจานุเบกษา

  ราชกิจจานุเบกษา เป็นเอกสารที่มีความสำคัญ บรรดาพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้แก่ประชาชนหรือต้องการให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญ จะต้องมีการประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา

 • ศาลเมืองกรุงเก่า

  ศาลเมืองกรุงเก่า เป็นหมู่อาคารตั้งอยู่กลางพระราชวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อใช้เป็นที่ประทับ สร้างเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน พื้นไม้หลังคามุงกระเบื้อง ใต้ถุนสูงก่ออิฐเป็นหลัง ๆ อาคารชุดนี้ ประกอบด้วยอาคารใหญ่ ๒ หลัง ขยายต่อกัน เรียกว่า พระที่นั่งพิมานรัตยา

 • ประมวลโทรเลขลับ

  ศาลยุติธรรม ได้ใช้โทรเลขเป็นเครื่องมือสื่อสารในการติดต่อราชการ เพราะในสมัยนั้นโทรเลขจัดว่าเป็นการสื่อสารที่สำคัญ รวดเร็ว สะดวกที่สุด และราคาไม่สูงนัก ต่อมาได้จัดทำหนังสือประมวลโทรเลขลับ สำหรับกระทรวงยุติธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับการรับ - การส่งข้อความของทางราชการโดยกำหนดรหัสตัวเลขขึ้นมาจำนวน ๕ หลัก และแบ่งเป็นหมวดเรียงตาม ตัวพยัญชนะอักษร ก - ฮ

 • เนติบัณฑิตยสภา

  เนติบัณฑิตยสภา อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงการศึกษากฎหมาย ฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในการว่าความ ควบคุมดูแลมรรยาทของทนายความ โดยมีอำนาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตว่าความของทนายความที่ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติทนายความ อันเป็นการยกมาตรฐานวิชาชีพ กฎหมายให้ได้รับการยกย่องจากประชาชน

 • โรงเรียนกฎหมาย

  การสถาปนาโรงเรียนกฎหมายเกิดขึ้นเนื่องมาจากความต้องการที่จะยกเลิกศาลกงสุลและขจัดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต เพื่อให้ประเทศไทยได้มีเอกราชทางการศาลอย่างแท้จริง การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลจะสัมฤทธิผลได้ก็ด้วยการสร้างกำลังของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักกฎหมายไทยซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายแบบประเทศทางแถบตะวันตก และมีความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายและการศาลที่สอดคล้องกับความเป็นประเทศไทยด้วย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาในระบบการศาลแบบใหม่

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved