เก็บตกมาเล่า
 • กลองวินิจฉัยเภรี

  ตีกลองร้องฎีกา "กลองวินิจฉัยเภรี"

 • การใช้ชื่อวันเดือนปีที่นิยมใช้ในกฎหมายเก่า

  ในปี พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศใช้ปฏิทินแบบใหม่ตามสุริยคติ โดยกําหนดขึ้นปีใหม่ในเดือนเมษายน (เดือน ๔ ทางสุริยคติแต่เป็นเดือน ๕ ทางจันทรคติ) ใช้มาจนถึง พ.ศ.๒๔๘๓ ในหนึ่่งปีจะมี ๑๒ เดือน 

 • การตั้งอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา

  การแต่งตั้งขุนหลวงพระไกรสี เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา

 • การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ 

  การประหารชีวิตนักโทษด้วยดาบในสมัยโบราณ กระทำด้วยวิธีการตัดคอโดยเพชฒฆาตที่ลานประหาร เมื่อนักโทษเสียชีวิตแล้วศีรษะของนักโทษจะถูกนำมาเสียบประจานอยู่ที่ตะแลงแกง

 • คนสัปเยก 

   “คนสัปเยก” มีชื่อตามภาษาอังกฤษว่า Subject หมายถึง คนในบังคับ เป็นคําเรียกกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิพิเศษ เนื่องมาจากการทําหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๙๘-๒๔๘๑

 • ครุฑ

  ครุฑ เป็นสัตว์หิมพานต์ เป็นพญานกที่มีรูปครึ่งมนุษย์ครึ่งนก เป็นเทพพาหนะของพระวิษณุ มักจะพบเห็นครุฑที่ใช้ เป็นสัญลักษณ์ประดับอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ราชการ ธนาคาร ห้างร้านบางแห่ง บนธนบัตรหรือธง เป็นต้น คนไทยถือว่าครุฑเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่มีความหมายเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ

 • กฎหมายตราสามดวง

  กฎหมายตราสามดวง เป็นประมวลกฎหมายที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชำระกฎหมายเก่าที่มีมาแต่โบราณ แล้วรวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๑๖๖ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๔๗

 • การออกโฉนดที่ดินในประเทศไทย

  การเดินสำรวจหมายเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินในประเทศไทยตามประวัติกล่าวว่าเริ่มต้นครั้งแรกในปี ร.ศ.๑๑๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 • ตราดุลพาห

  ตราดุลพาห เป็นพระราชลัญจกรประจำชาดสำหรับตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

 • ตราแผ่นดิน

  ตราแผ่นดินหรืออาร์มแผ่นดิน หมายถึง ตราประจำประเทศ

 • สมุดไทยและฉลากงา

  สมุดไทย เป็นหนังสือของไทยโบราณที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เป็นหนังสือที่ใช้กระดาษยาวติดต่อกัน แผ่นเดียวพับกลับไปกลับมาเป็นเล่ม ใช้ร่วมกับฉลาก คือ ป้ายบอกชื่อสมุดไทยหรือคัมภีร์เสียบไว้ที่ด้านหน้า

 • ธรรมสาตรสมัย

  ธรรมสาตรสมัย เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) มีกำหนดออกเป็นรายปักษ์คือ เดือนละ ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๖ และวันที่ ๓๐ หรือ ๓๑ ของทุกเดือน ราคาจำหน่ายปีละ ๑๒ บาท

 • ราชกิจจานุเบกษา

  ราชกิจจานุเบกษา เป็นเอกสารที่มีความสำคัญ บรรดาพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้แก่ประชาชนหรือต้องการให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญ จะต้องมีการประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved