การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

กรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม

ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรม
ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved