ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

  1. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  2. ไม่นำกระเป๋า ย่าม หรือถุงเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในระหว่างการเข้าชม
  4. ไม่จับต้องหรือหยิบสิ่งของที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  5. ไม่ขีดเขียน จารึกหรือทำความสกปรกให้ปรากฏบนวัตถุโบราณ ภาพถ่าย จดหมายเหตุและอาคารที่จัดแสดง
  6. ไม่ถ่ายภาพหรือบันทึกวีดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  7. ไม่นำอาหารแะลเครื่องดื่มเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  8. ไม่สูบบุหรี่
  9. ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved