ทั้งหมด 2 รายการ
 • สร้างศาลฎีกาและศาลแพ่ง ตอนที่ 6

  • รหัสเอกสาร
   : แฟ้มที่ 42
  • ชื่อเอกสาร
   : สร้างศาลฎีกาและศาลแพ่ง ตอนที่ 6
  • วันที่
   : 04/04/2504
  • เจ้าของเอกสาร
   : ศาลฎีกา
  • ประวัติเจ้าของเอกสาร
   : การก่อสร้างอาคารศาลสถิตย์ยุติธรรมครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อกระทรวงยุติธรรมได้ออกแบบอาคารศาลฏีกาและศาลแพ่งเมื่อปี พ.ศ.2502 และสร้างอาคารแล้วเสร็จทำพิธีเปิดอาคารเมื่อ ปี พ.ศ. 2506
  • ขอบเขตและเนื้อหา
   : การก่อสร้างอาคารศาลฎีกาและอาคารศาลแพ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2502-2506
 • สร้างศาลฎีกาและศาลแพ่ง ตอนที่7

  • รหัสเอกสาร
   : แฟ้มที่ 43
  • ชื่อเอกสาร
   : สร้างศาลฎีกาและศาลแพ่ง ตอนที่7
  • วันที่
   : 04/04/2504
  • เจ้าของเอกสาร
   :
  • ประวัติเจ้าของเอกสาร
   :
  • ขอบเขตและเนื้อหา
   :

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved