แบบฟอร์มขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์

ขั้นตอนขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์

1. พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ เปิดให้บริการเยี่ยมชมตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม สามารถเข้าชมแบบ walk in หรือ เข้าชมเป็นหมู่คณะ
2. ในกรณีประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 แจ้งความประสงค์ขอเข้าชม และนัดหมายวัน-เวลาล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ที่ หมายเลข 0 2512 8413 อย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2.2 เมื่อเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศาลไทยฯ รับจองเรียบร้อยแล้ว จึงทำหนังสือขออนุญาตเข้าเยี่ยมชม ถึง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ทางไปรษณีย์ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ทางโทรสาร หมายเลข 0 2512 8445
- ทาง E-mail insd@coj.go.th
3. สามาถกรอกข้อมูลเพื่อขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ได้ที่ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

รายละเอียดคณะเข้าชม

รายละเอียดผู้ประสานงานเข้าชม

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved