มิติใหม่แห่งการเดินชมพิพิธภัณฑ์

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินชมพิพิธภัณฑ์ ให้คุณเห็นภายในอาคาร
ได้ 360 องศา

Virtual Tour

Object Number : 43/2547

Object No : 43

Art Style :

Description :

Condition :

Type :

Size :

็History :

Place :

Record Date : 2023-02-14

Qrcode Access :
Attachment :

Object Number : 4-8/2547

Object No : 4-8

Art Style :

Description :

Condition :

Type :

Size :

็History :

Place :

Record Date : 2022-11-15

Qrcode Access :
Attachment :

Object Number : 26/2547

Object No : 26

Art Style :

Description :

Condition :

Type :

Size :

็History :

Place :

Record Date : 2022-11-15

Qrcode Access :

Object Number : 27/2547

Object No : 27

Art Style :

Description :

Condition :

Type :

Size :

็History :

Place :

Record Date : 2022-11-15

Qrcode Access :

การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

การจัดแสดงวัตถุโบราณที่สามารถปรับเปลี่ยน มุมมองการเคลื่อนที่ได้ 360 องศา ในแนวระนาบทางด้านซ้ายและด้านขวา

การขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา ในวันเวลาราชการ โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
หากประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยทำหนังสือขออนุญาตเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย
และหอจดหมายเหตุถึงผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

Fill out the form to request permission to visit.

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved