สำนักงานศาลยุติธรรม | ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม | ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ | พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

การให้บริการ

  1. แนะนำและนำชมภายในพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ
  2. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
    เวลาทำการ
    จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เว้นเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดราชการ
    โทร. 0-2512-8413
    โทรสาร. 0-2512-8413

สถานที่ตั้ง

พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนผังการเดินทาง

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน

38, 126, 134 ก., 136, 178, 179, 206, ปอ. 34(สีฟ้า), ปอ.126(ยูโร), ปอ. 136, ปอ.185, ปอ.206

กลับหน้าแรก