ขอเชิญถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ล่าสุด 18 ต.ค. 2564

ขอเชิญถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานระบบการศาลยุติธรรมไทยระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และชมนิทรรศการปิยราชันย์รำลึก  ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ    ชั้น ๕ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หน่วยงานภายนอก

แหล่งการเรียนรู้

Copyright 2020 © All Rights Reserved